Årsmøte 2022

Submitted by
Trond Nordland
Publisert
25. februar 2022

Årsmøte 2022 arrangeres tirsdag 22. mars kl 19.00.

Sted: Klubbens lokale i Engrossenteret på Rønvikleira (TKD-butikken).

Saker til behandling:

 

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokoll
 5. Godkjenning av innkalling
 6. Godkjenning av saksliste
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Gjennomgang av klubbens årsmelding
 9. Gjennomgang av klubbens regnskap foregående år og revisors beretning
 10. Vedta ny lovnorm for Salten Taekwon-Do Klubb
 11. Behandle innkomne forslag
  1. Overlappende styremedlemmer
  2. Instruks for valgkomiteen
 12. Presentasjon av handlingsplan for 2021
 13. Gjennomgang av og vedta klubbens budsjett for 2021
 14. Valg av styret
  1. Valg av leder
  2. Valg av nestleder
  3. Valg av 3 styremedlemmer
  4. Valg av 2 varamedlemmer
  5. Valg av 3 representanter til møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter.
  6. Valg av valgkomite, leder, 1 medlem og 1 varamedlem
  7. Valg av kontrollutvalg med leder,  1 medlem og 1 varamedlem

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Det forutsettes at møtedeltakere har satt seg inn i saksliste og saksdokumentasjon før årsmøtet. Se vedlagt dokumentsamling.

For å ha stemmerett på årsmøtet må et medlem være fylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned, og ikke skylde klubben kontingent. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Årsmøtet er innkalt av styret med minst 3 ukers varsel, og direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest 1 uke før årsmøtet. Fullstendig saksliste med innstillinger til vedtak på hver sak, vil bli tilgjengelig senest 4 dager før årsmøtet.

Vel møtt!

Styret, Salten Taekwon-Do Klubb