Årsmøte 2024

Submitted by
Peter Waageng Kvig
Publisert
1. mars 2024
Vedlagte filer
Image

Salten Taekwon-Do klubb gjennomfører årsmøte onsdag 20. mars 2024.

Sted: Klubbens lokale på Rønvikleira (Teglverkveien 17)
Klokkeslett: kl. 20.00

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til klubben senest to uker før årsmøtet (innen 6.mars). Forslag meldes på e-post til thomas@saltentkd.no.

Saksliste og sakspapirer blir gjort tilgjengelig på saltentkd.no, senest 13. mars.

Saker til behandling:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokoll
 5. Godkjenning av innkalling
 6. Godkjenning av saksliste
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Gjennomgang av klubbens årsmelding
 9. Gjennomgang av klubbens regnskap foregående år og kontrollutvalgets beretning
 10. Behandle innkomne forslag
 11. Presentasjon av handlingsplan for 2023
 12. Gjennomgang av og vedta klubbens budsjett for 2023
 13. Valg av styret
  1. Valg av leder
  2. Valg av nestleder
  3. Valg av 3 styremedlemmer
  4. Valg av 3 varamedlemmer
  5. Valg av 3 representanter til møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter.
  6. Valg av valgkomite: leder, 1 medlem og 1 varamedlem
  7. Valg av kontrollutvalg: leder, 1 medlem og 1 varamedlem

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Det forutsettes at møtedeltakere har satt seg inn i saksliste og saksdokumentasjon før årsmøtet.
Se vedlagt fil øverst på denne siden.

For å ha stemmerett på årsmøtet må et medlem være fylt 15 år, ha vært medlem i minst én måned, og ikke skylde klubben treningsavgift. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.