Årsmøte 2023

Submitted by
Thomas Vestvat…
Publisert
17. februar 2023
Image

Årsmøte arrangeres tirsdag 21. februar kl 19.00.

Sted: Klubbens lokale i Engrossenteret på Rønvikleira (TKD-butikken).

Saker til behandling:

 

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokoll
 5. Godkjenning av innkalling
 6. Godkjenning av saksliste
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Gjennomgang av klubbens årsmelding
 9. Gjennomgang av klubbens regnskap foregående år og kontrollutvalgets beretning
 10. Behandle innkomne forslag
  1. Endrings vedtekter, sammensetning i styre.
 11. Presentasjon av handlingsplan for 2023
 12. Gjennomgang av og vedta klubbens budsjett for 2023
 13. Valg av styret
  1. Valg av leder
  2. Valg av nestleder
  3. Valg av 3 styremedlemmer
  4. Valg av 3 varamedlemmer
  5. Valg av 3 representanter til møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter.
  6. Valg av valgkomite, leder, 1 medlem og 1 varamedlem
  7. Valg av kontrollutvalg med leder,  1 medlem og 1 varamedlem

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Det forutsettes at møtedeltakere har satt seg inn i saksliste og saksdokumentasjon før årsmøtet. Se vedlagt dokumentsamling.

For å ha stemmerett på årsmøtet må et medlem være fylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned, og ikke skylde klubben kontingent. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Dato for styre møte er publisert på terminliste og direkte på mail til hvert enkelt medlem,

Vel møtt!

Styret, Salten Taekwon-Do Klubb